Residential at Komunidad
Mga Serbisyong Batay

Mga Serbisyong Nakabatay sa Komunidad

Nag-aalok ang CCMH ng continuum ng community based programming para sa mga indibidwal na nabubuhay nang may malubha at patuloy na sakit sa pag-iisip. Tinutulungan namin ang mga indibidwal na lumipat patungo sa kanilang mga layunin ng pamumuhay na nakabatay sa komunidad, trabaho, edukasyon at pag-unlad sa sarili sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga sumusunod na serbisyo:

  • Indibidwal at Panggrupong Paggamot
  • Pamamahala ng Kaso
  • Pamamahala ng gamot
  • Wellness Coaching
  • Sinusuportahang Trabaho
  • Supportive at Supported Housing

No one will be denied access to services due to inability to pay; and there is a discounted/sliding fee schedule available based on family size and income

Columbia Community Mental Health Residential

Paggamot sa Residential

Tinutulungan namin ang mga tao sa iba't ibang opsyon sa pabahay para sa pangangalagang nakabatay sa komunidad, kabilang ang:

Psychiatric Residential Treatment: Patuloy na 24/7 staffing na tumutulong sa mga residente na makakuha ng pinakamataas na antas ng kalayaan ayon sa kanilang kagustuhan at kakayahan. Ang mga residente ay tumatanggap ng therapy at pagsasanay sa kasanayan pati na rin ang mga therapeutic na aktibidad upang suportahan ang wellness at pagsasama-sama ng komunidad.

Paggamot sa Disorder sa Paggamit ng Substansya sa Bahay: Ang mga residente ay tumatanggap ng masinsinang paggamot sa Disorder sa Paggamit ng Substansya sa isang 24/7 na kapaligiran ng staff. Sinusunod ng mga residente ang isang mataas na istrukturang regimen sa paggamot na kinabibilangan ng mga grupo, indibidwal na paggamot at mga aktibidad sa komunidad na may tauhan na nagtataguyod ng matino na mga kasanayan sa pamumuhay.

No one will be denied access to services due to inability to pay; and there is a discounted/sliding fee schedule available based on family size and income

Walang nagpaplano para sa isang krisis; sila
mangyari, at tayo ay narito upang
tulungan ka.

Mayroon kaming mga sinanay na propesyonal na nakatayo upang tulungan ka o ang isang taong kilala mo. Mangyaring tawagan kami, anumang oras ng araw o gabi.

Available ang suporta sa krisis sa telepono o komunidad sa:
Krisis paikot-ikot na kalsada

Iulat ang Pang-aabuso

*Kung anumang oras ay naramdaman mong nasasaktan o nasa loob ang isang indibidwal
agarang panganib, mangyaring tumawag sa 911

Pang-aabuso sa mga bata

Upang mag-ulat ng pang-aabuso sa bata,

Makipag-ugnayan sa amin:

Iulat ang pang-aabuso sa bata sa Oregon Child Abuse Hotline sa pamamagitan ng pagtawag sa 855-503-7233 . Ang Oregon Child Abuse Hotline ay tumatanggap ng mga tawag 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon.

Ang walang bayad na numerong ito ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-ulat ng pang-aabuso sa sinumang bata o nasa hustong gulang sa Oregon Department of Human Services. Maaari ka ring mag-ulat ng pang-aabuso sa bata sa pamamagitan ng pagtawag sa isang lokal na departamento ng pulisya, sheriff ng county, departamento ng kabataan ng county, o Pulis ng Estado ng Oregon.

Pang-aabuso sa isang may sapat na gulang

Pang-aabuso sa isang Matanda,

Makipag-ugnayan sa amin:

Upang iulat ang pang-aabuso ng isang nasa hustong gulang, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Pang-aabusong Imbestigador ng Pang-adulto sa (503) 438-2195

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.