Wraparound Program

Ang wraparound ay isang team-based na pagpaplano at proseso ng paglutas ng problema kung saan tutulungan namin ang mga kabataan at pamilyang nahihirapan sa emosyonal, mental, at asal na mga pangangailangan. Ang wraparound sa average ay isang 12-18 buwan na proseso.

Proseso ng Wraparound

Ang wraparound ay isang boluntaryong proseso na magagamit para sa mga kabataang may edad na 0-17 at mga pamilyang sumubok ngunit hindi makatugon sa mga pangangailangan sa pamamagitan ng natural na paraan at tradisyonal na mga suporta sa serbisyo. Ito ay para sa mga kabataan at pamilya na mayroong maraming mga ahensya ng serbisyo at/o mga sistemang kasangkot sa kanilang buhay (ibig sabihin, kapakanan ng bata, kalusugan ng isip, espesyal na edukasyon, hustisya ng kabataan, medikal, atbp.) at may kumplikadong mga pangangailangan sa koordinasyon ng serbisyo at pangangalaga. Ang mga kabataan sa mga sumusunod na programa ay binibigyan ng agarang pagpasok: Secure Child Inpatient Program, Secure Adolescent Inpatient Program, Psychiatric Residential Treatment Programs, at Commercial Sexually Exploited Children's Residential Programs.

Ang proseso ng Wraparound ay gumagana kasama ang kabataan at ang pamilya upang matukoy ang kanilang mga lakas at pangangailangan. Bubuo tayo ng isang plano na bubuo sa mga lakas na iyon upang matugunan ang mga pangangailangan na natukoy. Ang koponan ay binubuo ng mga miyembrong inimbitahan ng kabataan at pamilya pati na rin ng mga tagapagbigay tulad ng mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan, mga guro, caseworker para sa kapakanan ng bata, at/o mga tagapayo sa hustisya ng Juvenile. Ang isang Wraparound Care Coordinator kasama ang isang kapareha ng pamilya at/o kasosyo ng kabataan ay tutulong sa kabataan at pamilya sa pag-aayos ng mga serbisyo at aktibidad na nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan sa pinakamababang paghihigpit, batay sa komunidad na setting na posible. Sa Wraparound, naniniwala kami na ang isang plano ay maaaring maging matagumpay kapag ito ay hinihimok ng pamilya, ginagabayan ng kabataan, at nakatuon sa solusyon.

No one will be denied access to services due to inability to pay; and there is a discounted/sliding fee schedule available based on family size and income

Upang ma-access ang referral packet, i-click ang salitang “Resources” sa tuktok ng page, pagkatapos ay i-click ang “Forms & Releases” ang referral packet ay malapit sa ibaba ng page. Kung ikaw ay isang tagapagbigay ng serbisyo, mangyaring kumpletuhin ito sa tulong ng natukoy na kabataan at/o pamilya. Kapag natanggap na namin ang nakumpletong pakete, ang isang miyembro ng Wraparound na kawani ay makikipag-ugnayan sa referent, legal na tagapag-alaga, at iba pang mga indibidwal na tinukoy sa referral.

Ang kabataan at pamilya ay iimbitahan sa isang opsyonal na pulong na tinatawag na aming "Wraparound Review Committee" na gaganapin sa huling Martes ng buwan. Ang komite na ito ay binubuo ng mga miyembro mula sa mga sistema ng paglilingkod sa kabataan at pamilya sa Columbia County. Inaanyayahan ang kabataan at pamilya na direktang ibahagi ang kanilang mga pangangailangan at layunin sa mga miyembrong ito. Susuriin ng mga miyembro ng komite ang referral at pagkatapos ay tatalakayin kung paano matutulungan ng kanilang mga sistema ang kabataan at pamilya sa kanilang proseso sa pagpaplano ng Wraparound. Kung mayroon kang anumang mga tanong o interesadong makilahok sa aming programang Wraparound, mangyaring makipag-ugnayan sa Wraparound team sa wraparound@ccmh1.com o tumawag sa 503.397.7919 .

Walang nagpaplano para sa isang krisis; sila
mangyari, at tayo ay narito upang
tulungan ka.

Mayroon kaming mga sinanay na propesyonal na nakatayo upang tulungan ka o ang isang taong kilala mo. Mangyaring tawagan kami, anumang oras ng araw o gabi.

Available ang suporta sa krisis sa telepono o komunidad sa:
Krisis paikot-ikot na kalsada

Iulat ang Pang-aabuso

*Kung anumang oras ay naramdaman mong nasasaktan o nasa loob ang isang indibidwal
agarang panganib, mangyaring tumawag sa 911

Pang-aabuso sa mga bata

Upang mag-ulat ng pang-aabuso sa bata,

Makipag-ugnayan sa amin:

Iulat ang pang-aabuso sa bata sa Oregon Child Abuse Hotline sa pamamagitan ng pagtawag sa 855-503-7233 . Ang Oregon Child Abuse Hotline ay tumatanggap ng mga tawag 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon.

Ang walang bayad na numerong ito ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-ulat ng pang-aabuso sa sinumang bata o nasa hustong gulang sa Oregon Department of Human Services. Maaari ka ring mag-ulat ng pang-aabuso sa bata sa pamamagitan ng pagtawag sa isang lokal na departamento ng pulisya, sheriff ng county, departamento ng kabataan ng county, o Pulis ng Estado ng Oregon.

Pang-aabuso sa isang may sapat na gulang

Pang-aabuso sa isang Matanda,

Makipag-ugnayan sa amin:

Upang iulat ang pang-aabuso ng isang nasa hustong gulang, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Pang-aabusong Imbestigador ng Pang-adulto sa (503) 438-2195

Magsisimula Ngayon ang Pag-asa at Paggaling

Ang Columbia Community Mental Health ay isang
non-profit na ahensya na nakatuon sa kahusayan sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali.

Maaaring mahirap ang sandaling ito sa ngayon, ngunit may panghabambuhay na mas magagandang sandali
umasa. Kailangan ng lakas ng loob para humingi ng tulong – at kung minsan ang
hindi laging malinaw ang problema.